HondenChipCursus.nl

De cursus voor Hondenchippen

Contact

Bij verzending van dit formulier gaat u ermee akkoord dat wij uw ingevulde gegevens vastleggen. Deze gegevens zullen niet gedeeld worden met derden en alleen gebruikt worden om uw aanmelding bij de Hondenchipcursus vast te leggen en u hier verder over te berichten. 


Algemene voorwaarden van HondenChipCursus


De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod en examens van HondenChipCursus.


1. Inschrijven
Inschrijven kan tot drie weken voor de aanvang van de cursus. Indien de cursus nog niet vol is, kunnen cursisten nog deelnemen mits de betaling is ontvangen. De indeling van de cursus vindt plaats als het aanmeldingsformulier en het verschuldigde lesgeld beide zijn ontvangen. Contante betalingen worden niet geaccepteerd. Iedere cursist(e) krijgt na betaling een cursistennummer dat op alle correspondentie dient te worden vermeld.

2. Betaling cursusgelden
HondenChipCursus is gerechtigd cursisten bij niet of niet tijdige betaling van cursus­gelden van verder onderwijs uit te sluiten, voor zover de tekortkomingen deze uitsluiting recht­vaardigen. Alle tot inning van de achterstallige bedragen gemaakte kosten komen ten laste van de nalatige cursist(e) c.q. de werkgever die de betalingsverplichting heeft overgenomen. Mocht de cursist(e) c.q. de werkgever nalatig blijven, dan kan het Instituut van zijn bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst en vordering van de schadevergoeding gebruik maken, tenzij dit door de bijzondere aard van de tekortkoming of haar geringe betekenis niet gerechtvaardigd wordt. Indien de werkgever zijn betalingsplicht tegenover het Instituut niet nakomt of zich daartoe niet meer bereid verklaart, kan de cursist(e) de overeenkomst voor eigen rekening voortzetten.

3. Annulering
Het niet deelnemen dan wel voortijdige beëindigen van de cursus is mogelijk door schriftelijke opzegging. Ook indien het verschuldigde cursusgeld nog niet is voldaan en de cursist(e) annuleert de opleiding, dient hij/zij de € 40,00 annuleringskosten te voldoen. De overeenkomst wordt onmiddellijk ontbonden bij overlijden van de cursist(e). De bovenstaande regeling betreffende reeds betaald cursusgeld is hierbij van toepassing. Bij overlijden van de cursist(e) wordt de overeenkomst onmiddellijk ontbonden. Als de cursist door onvoorziene omstandigheden verhinderd is de cursus waarvoor hij/zij is ingeschreven te volgen, dient hij/zij uiterlijk drie weken voor de aanvang van de cursus te annuleren door middel van een schriftelijke opzegging. In dat geval vindt restitutie van het cursusgeld (onder aftrek van € 40,00 administratiekosten) plaats. De wederzijdse rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, eindigen zodra de overeenkomst is ontbonden.


4. Onvoldoende aanmeldingen

HondenChipCursus behoudt zich het recht voor om de cursus bij onvoldoende inschrijvingen te annuleren of te selecteren op volgorde van betaling van inschrijving bij overschrijding van het maximaal aantal cursisten. Indien de cursist(e) hierdoor de theorieopleiding niet in Ermelo op de voorkeursplaats kan worden ingedeeld, volgt volledige restitutie van het cursusgeld.


5. Auteursrecht lesmateriaal
Het auteursrecht op het lesmateriaal (onder meer de cursusboeken, syllabi of andere uitgaven, welke met de opleidingen, examens of trainingen te maken hebben) berust bij het HondenChipCursus. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, micro­film of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van HondenChipCursust. Inbreuk op het auteursrecht wordt aangemerkt als een misdrijf.


6. Klachten

Eventuele klachten omtrent de kwaliteit van de cursus worden door de directie van HondenChipCursus behandeld, nadat die schriftelijk aan het bestuur kenbaar gemaakt zijn.

7. Examens

Cursisten van HondenChipCursus kunnen deelnemen aan de desbetreffende examens van de stichting, waarvoor zij de opleiding hebben gevolgd.


8. Algemeen

HondenChipCursus behoudt zich het recht voor de prijs van de cursus te wijzigen. Bij inschrijving geldt de actuele prijs.
Verplicht veld, vul a.ub. uw gegevens in.
 

Gelieve de volgende captcha code in te geven.:
...